Умови

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУДРЯ ТЕТЯНА ІВАНІВНА, що належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України (надалі іменується «Виконавець»), ідентифікаційний код: 2118574768, місцезнаходження: 70101, Запорізька область, Запорізький район, смт. Новомиколаївка, село михайлівське, вул. Стадіонна, 11, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов’язання щодо надання Клієнту послуги масажу, спрямованого на покращення кістково-м’язової системи, внутрішніх органів чи інші супутні послуги (надалі — Послуги), передбачені Прайс-листом послуг Виконавця, на підставі усного, письмового або онлайн звернення Клієнта, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Кожна зі сторін укладенням цього Договору підтверджує, що володіє достатнім обсягом дієздатності, необхідним для укладення і виконання цього Договору, відповідно до його умов.

1.3. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Клієнту Виконавцем та прийнятих ним послуг.

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

2.1. Послуги за даним Договором надаються Клієнту на платній основі.

2.2. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятих Клієнтом послуг масажу.

2.3. Вартість послуг апаратного та ручного масажу визначається в залежності від обсягу наданих послуг і згідно діючого Прайс-листа послуг Виконавця на дату надання Виконавцем таких послуг.

2.4. У випадку замовлення Клієнтом надання Послуг, оплата наданих послуг здійснюється Клієнтом у 100% розмірі вартості послуг безпосередньо після фактичного отримання таких послуг або за передплатою в порядку, визначеному Виконавцем, одним із нижченаведених способів за вибором Клієнта.

2.4.1. шляхом здійснення Клієнтом оплати у готівковій формі в касу Виконавця.

2.4.2. шляхом здійснення Клієнтом платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Виконавця.

2.5. У випадку замовлення Клієнтом надання Пакету послуг (курс), оплата такого Пакету послуг здійснюється Клієнтом за передплатою в порядку, узгодженому між Клієнтом і Виконавцем, одним із вказаних у Договорі способів за вибором Клієнта, у тому числі з можливим урахуванням знижок.

2.6. У разі замовлення Клієнтом курсу за передоплатою (абонемент), Клієнт має використати його за сплаченою ціною протягом 2 місяців з дати придбання. У разі прострочення строку використання такого абонементу та збільшення вартості надаваних Виконавцем послуг, Клієнт повинен доплатити різницю між ціною придбаного абонементу та діючим, на момент використання послуги, прайсом.

 

3. СТРОКИ, ЦІНА ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги за цим договором надаються Виконавцем відповідно до усного чи письмового звернення Клієнта через зазначені на сайті Виконавця та сторінках у соціальних мережах.

3.2. До початку надання послуг Виконавець повідомляє Клієнту перелік, склад та вартість послуг, що надаються Виконавцем, та в усній формі погоджує з Клієнтом перелік та вартість всіх послуг, які Клієнт бажає отримати.

3.3. Послуги надаються Виконавцем за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та/або через інтернет. Надання послуг масажу без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Клієнтів. Дата та час надання послуг погоджується Виконавцем та Клієнтом в усній формі.

3.4. Клієнт підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено всі умови надання послуг та він мав змогу задати всі питання що його цкавили відповідно заповленої послуги.

3.5. Клієнт підтверджує та розуміє, що у зв’язку із фізичними навантаженнями під час надання послуги, після перших сеансів можливе тимчасове фізичне втомлення.

3.6. Клієнт розуміє, що для досягнення максимального результату, послуги масажу, спрямованого на покращення кістково-м’язової системи, внутрішніх органів чи інші супутні послуги мають здійснюватися повним курсом та у разі відмови від його продовження, Виконавець звільняється від відповідальність за результат надання такої послуги та подальше самопочуття Клієнта.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Клієнта:

4.1.1. Отримувати послуги належної якості.

4.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про перелік, склад та вартість послуг, що надаються Виконавцем.

4.1.3. Вимагати надання послуг Виконавцем.

4.2. Обов’язки Клієнта:

4.2.1. Неухильно дотримуватись рекомендацій Виконавця.

4.2.2. Попередити про стан свого здоров’я та протипоказання до отримання запитуваної послуги, за необхідності надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Клієнта.

4.2.3. Оплачувати вартість послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.2.4. Прибути в місце надання послуг масажу в дату та час надання послуг, визначені відповідно до цього Договору.

4.2.5. До початку надання послуг повідомити Виконавця про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції організму, та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я та умови праці чи способу життя.

4.2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Клієнтом узгодженого із Виконавцем плану надання послуг, якщо такий узгоджений, повідомити про це Виконавця.

4.2.7. Клієнт, який знаходиться в місці надання послуги, повинен доброзичливо та з повагою ставитися до Виконавця та утримуватися від грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії до інших осіб.

4.2.8. Клієнт повинен підтримувати чистоту у приміщенні, дотримуватися санітарно-гігієнічних умов та рекомендацій щодо запобігання гострій распіраторній хворобі COVID-19.

4.2.9. Клієнтам, які з’явилися на запис у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, чи порушують зазначені вище правила поведінки, Виконавець має право відмовити у наданні послуг.

4.2.10. Заборонено паління, вживання спиртних напоїв в приміщенні місця надання послуги та на прилеглих територіях.

4.3. Права Виконавця:

4.3.1. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість, попередивши про це Клієнта, наданими йому контактами, за 5 календарних днів до їх впровадження.

4.3.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України, за згодою Клієнта.

4.3.3. В разі запізнення Клієнта в односторонньому порядку змінити термін надання послуг, або відмінити надання таких послуг.

4.3.4. Відмовитись від надання послуг без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій якщо інформація про стан здоров’я Клієнта, отримана Виконавцем, містить будь-які протипоказання щодо отримання Клієнтом послуг масажу.

4.3.5. Відмовитись від надання послуг масажу в разі порушення Клієнтом умов цього Договору.

4.3.6. Відмовитись від надання послуг Клієнту в разі погіршення бойової обстановки в регіоні та місті, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

4.3.7. У разі відмови Клієнта від подальших сеансів за придбаним абонементом, Виконавець, за зверненням Клієнта, повертає 50 % вартості від суми невикористаних Клієнтом сеансів.

4.4. Обов’язки Виконавця:

4.4.1. Надавати Клієнту послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.4.2. Використовувати обладнання згідно його призначення, дотримуватися правил та умов надання послуг.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України, з урахуванням умов цього Договору.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Клієнта в результаті:

– недотримання Клієнтом обов’язків, передбачених цим Договором;

– недотримання Клієнтом протипоказань процедури масажу;

– неповідомлення Клієнтом інформації про стан свого здоров’я відповідно цього Договору.

5.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

5.4. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

5.5. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору), які можуть бути підтверджені довідкою Торгівельно-промислової палати України чи її структурних підрозділів.

5.6. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта (зареєстрованого в реєстрі судових експертів України) у відповідній галузі, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Клієнтом або третьою стороною.

5.7. Клієнт розуміє і визнає, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості та підставою для не сплати за отримані послуги.

5.8. У разі прострочення оплати послуг Виконавця, Клієнт на вимогу Виконавця сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на час прострочення, від суми не сплачених коштів за кожен день такого прострочення, що починає відліковуватися з дня підписання акту наданих послуг, чи безпідставної відмови Клієнта у підписанні такого.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору оприлюдненому на сайті Виконавця.

6.2. Підписуючи та заповнивши Анкету відвідувача (Клієнта), Клієнт надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Анкеті, а також на добровільну згоду Клієнта на проведення масажу, спрямованого на покращення кістково-м’язової системи, внутрішніх органів чи інші супутні послуги в межах, визначених законодавством України.

6.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

6.4. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Клієнт, який отримує послугу.

6.5. Виконавець гарантує, що всі відомості про Клієнта, що містять конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавств.

6.6. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.

6.7. Положення цього Договору є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

6.8. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця.

 

7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ФОП КУДРЯ ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Адреса: 70101, Запорізька область, Запорізький район, смт. Новомиколаївка, село Михайлівське, вул. Стадіонна, 11,

ІПН 2118574768

тел.: +380680008776

 

 

Редакція чинна від   14 вересня 2022 року

 

Записатись на прийом